Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2017/2018

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-308 Hukum Perkawinan di Dunia Islam A Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-405 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara B Sinta Savitriana Kumaladewi, S.H.
(19810108 000000 2 301)
3 07:00-08:40 FSH-411#KAM Tafsir Ayat Hukum A Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
4 08:50-10:30 FSH-308 Hukum Perkawinan di Dunia Islam B Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
5 08:50-10:30 FSH-309 Hukum Adat C Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
6 08:50-10:30 FSH-411#KAM Tafsir Ayat Hukum B Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
7 10:40-12:20 FSH-310 Hukum Zakat & Wakaf A Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
8 12:40-14:20 FSH-308 Fikih Indonesia B Husnul Khitam, Lc., M.H.
(19810316 000000 1 301)
9 12:40-14:20 FSH-409 Hukum Zakat & Wakaf B Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
10 12:40-14:20 FSH-410#RAB Hukum Perkawinan Islam A Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
11 14:30-16:10 FSH-408 Hukum Acara Peradilan Militer A Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
(19710104 000000 1 301)
12 14:30-16:10 FSH-410#RAB Hukum Perkawinan Islam B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-306 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara A Sinta Savitriana Kumaladewi, S.H.
(19810108 000000 2 301)
2 07:00-08:40 FSH-308 Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
3 07:00-08:40 FSH-309 Manajemen A Dra. Hj. Widyarini, M.M.
(19600407 198601 2 002)
4 07:00-08:40 FSH-407 Hukum Adat B Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
5 07:00-08:40 FSH-408 Hukum Kewarisan di Dunia Islam B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
6 08:50-10:30 FSH-308 Pengantar Studi Islam B Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
7 08:50-10:30 FSH-408 Fikih Siyasah A Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
8 09:45-12:15 FSH-307 Filsafat Ilmu A Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
9 10:40-12:20 FSH-310 Fikih Ibadah B Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
10 10:40-12:20 FSH-411#RAB Hadis Hukum A Dr. H. Abu Bakar Abak
(19570401 198802 1 001)
11 12:40-14:20 FSH-310 Fikih Ibadah A Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
12 12:40-14:20 FSH-404 Fikih Muamalat D Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
13 12:40-14:20 FSH-411#RAB Hadis Hukum B Dr. H. Abu Bakar Abak
(19570401 198802 1 001)
14 14:30-16:10 FSH-406 Legal Drafting B Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
(19910925 000000 1 301)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-408#KAM Hukum Kewarisan Islam B Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
2 07:00-08:40 FSH-410 Pengantar Hukum Indonesia A Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
3 08:50-10:30 FSH-304 Fikih Muamalat C Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
4 08:50-10:30 FSH-407 Hukum Kewarisan di Dunia Islam A Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
5 08:50-10:30 FSH-408#KAM Hukum Kewarisan Islam A Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
6 10:40-12:20 FSH-109 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Husnul Khitam, Lc., M.H.
(19810316 000000 1 301)
7 10:40-12:20 FSH-304 Fikih Muamalat B Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
8 10:40-12:20 FSH-309 Islam dan HAM A Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
9 12:40-14:20 FSH-304 Fikih Muamalat A Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
10 12:40-14:20 FSH-306 Kewarganegaraan B Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
11 12:40-14:20 FSH-406 Qawa'id Fiqhiyah B Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
12 14:30-16:10 FSH-304 Legal Drafting A Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
(19910925 000000 1 301)
13 14:30-16:10 FSH-306 Kewarganegaraan A Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
14 14:30-16:10 FSH-406 Qawa'id Fiqhiyah A Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-305 Praktikum Ilmu Falak A Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-406 Orientalisme dalam Hukum Islam B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
3 09:45-11:35 FSH-304 Pengantar Hukum Indonesia B Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
4 10:40-12:20 FSH-313 Membaca Teks Inggris A Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
(19710430 199503 1 001)
5 10:40-12:20 FSH-411 Sejarah Hukum Islam A Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
6 12:40-14:20 FSH-304 Membaca Teks Arab A Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
7 12:40-14:20 FSH-405 Membaca Teks Inggris B Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
(19710430 199503 1 001)
8 12:40-14:20 FSH-408 Bahasa Inggris A Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
(19710514 199803 1 004)
9 12:40-14:20 FSH-411 Sejarah Hukum Islam B Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
10 14:30-16:10 FSH-304 Membaca Teks Arab B Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
11 14:30-16:10 FSH-407 Bahasa Inggris B Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
(19710514 199803 1 004)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-308 Psikologi Keluarga A Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
2 07:00-08:40 FSH-309 Hukum Adat A Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
3 07:00-08:40 FSH-410 Orientalisme dalam Hukum Islam A Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
4 07:00-09:30 FSH-404 Filsafat Ilmu B Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
5 13:25-15:05 FSH-310 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Husnul Khitam, Lc., M.H.
(19810316 000000 1 301)
6 13:25-15:05 FSH-405 Administrasi Peradilan A Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
7 13:25-15:05 FSH-411 Advokatur B Thalis Noor Cahyadi, SHI, MA.
(19800727 000000 1 301)
8 15:15-16:55 FSH-310 Fikih Indonesia A Husnul Khitam, Lc., M.H.
(19810316 000000 1 301)
9 15:15-16:55 FSH-411 Advokatur A Thalis Noor Cahyadi, SHI, MA.
(19800727 000000 1 301)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 10:40-12:20 FSH-404 Praktek Kerja Lapangan A Tim AS
(00010101 000011 0 035)
2 12:30-15:00 FSH-304 Tugas Akhir H Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
3 12:30-15:00 FSH-304 Tugas Akhir A Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
4 12:30-15:00 FSH-305 Tugas Akhir I Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
5 12:30-15:00 FSH-305 Tugas Akhir B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
6 12:30-15:00 FSH-306 Tugas Akhir J Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
7 12:30-15:00 FSH-306 Tugas Akhir C Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
8 12:30-15:00 FSH-307 Tugas Akhir D Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
9 12:30-15:00 FSH-308 Tugas Akhir E Dr. H. Abu Bakar Abak
(19570401 198802 1 001)
10 12:30-15:00 FSH-309 Tugas Akhir F Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
11 12:30-15:00 FSH-310 Tugas Akhir G Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)